ARABULUCU İLE DOKTOR HATASI NEDENİYLE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ MÜMKÜN MÜ

ARABULUCU İLE DOKTOR HATASI NEDENİYLE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ MÜMKÜN MÜ?

Doktor ile hasta arasında sözleşme vekalet ve eser sözleşmesi olarak ya da farklı şekilde doğabilir. Yargıtay içtihatlarının genel kabulüne göre estetik amaçlı estetik ameliyatlar hariç vekalet sözleşmesi olarak kabul edilmektedir. Estetik amaçlı ameliyatlarda ise doktor ile hasta arasında eser sözleşmesi kurulmaktadır. Her iki sözleşmenin taraflar açısından hak ve yükümlülükler arasında farklılar bulunmaktadır. Tüketicinin korunması hakkında kanuna göre eser ve vekalet sözleşmeleri nedeniyle meydana gelen uyuşmazlıklarda TÜKETİCİ MAHKEMELERİ görevlidir. Kamu hastaneleri ve sağlık kuruluşları için İDARİ YARGI görevlidir. Sigorta şirketlerine karşı yönetilecek davalarda görevli mahkeme ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİ’dir. Sigorta şirketine karşı doktor hatası nedeniyle Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurulabilir.

Tüketici mahkemelerinde dava açmak için 6325 sayılı kanuna göre 18-A dava şartı arabulucuk zorunlu değildir. Bu nedenle Tüketici Mahkemelerinde 2020 yılı bulunduğu yere göre 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) arası Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapılabilir ve aşan durumlar için Tüketici Mahkemelerinde dava açılabilir.

Tüketici Mahkemesi ya da Tüketici Hakem Heyetine başvurmadan DOKTOR HATASI İÇİN ARABULUCULAĞA (İHTİYARİ ARABULUCULUK) başvurulmasında herhangi bir engel yoktur. Tamamen tarafların rızası ile zorunlu olmayan bir yoldur. Zorunlu olmaması nedeniyle bu başvurunun sağlayacağı faydaları şu şekilde sıralayabiliriz.

· Taraflar aksini kararlaştırmadıkça hastaya ait kişisel bilgi ve verilerin gizliliği korunmuş olacak,

· Hekimle ilgili hekim hatası iddiaları nedeniyle ortaya çıkabilecek mesleki bir takım gizlilik ve olumsuzluklar arabuluculuğun gizlilik esaslı olması nedeniyle korunmuş olacak,

·Tarafların talep etmesi halinde doktor hatasının olup olmadığı ile ilgili tarafsız bir uzman raporu alabilirler “bu konuda taraflar talep ederse branş ve adli tıp uzman görüşü raporu konusunda taraflara yardımcı olunmaktadır ayrıca zararların tespiti için aktüer desteği alınabilir”.

·Taraflar tüm süreç boyunca eşit olmaktadır, arabulucu tarafların herhangi birine bu eşitliği bozacak şekilde hareket edemeyecektir,

·Taraflar arabuluculuğun her aşamasında iradi olarak kendi rızaları ile arabuluculuk görüşmelerini sonlandırabilirler,

·Taraflarca ortaya atılan iddialar, teklifler, deliller dahil görüşmelere ait bilgiler delil olarak ileride mahkeme tarafından taraflar aksini kararlaştırmadıkça kullanılmayacaktır,

·Arabulucunun tarafsızlığı doktor ile hasta arasında doğru iletişimin kurulmasında önemli rol oynayacaktır, tarafların ihtiyaç ve menfaatlerine odaklanmalarını sağlanacaktır,

·Bu süreç kazan-kazan ilkesi çerçevesinde tarafların memnun ayrıldığı uzun dava ve yargılama süreçleri ile karşı karşıya kalmadığı bir sonuç elde edilecektir,

·Yargılamanın uzun olması taraflar açısından vekil masrafları, yargılama giderleri, harçları, zaman kaybı dahil bir çok husus beraber değerlendirildiğinde arabulucu çözümü doktor hatası davaları için önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır,

·Taraflar anlaşırsa ortaya çıkan anlaşma tutanağı ilam hükmündedir, anlaşma da yer alan hususlarla ilgili olarak yeniden dava açılamaz, anlaşma tutanağı taraflar ve arabulucu tarafından imzalanır. Anlaşma tutanağı için icra edilebilir şerhi alınıp ilam niteliğinde belge kabul edilir. Bu belge mahkeme kararı gibi hüküm ifade eder. Böylelikle anlaşmada yazılan hususlarla ilgili yeniden dava açılmasının önüne geçilmiş olur,

· Uyuşmazlık kısa zamanda tarafların iradeleri doğrultusunda çözüme kavuşacaktır.

 

Bu faydalar dışında birçok faydalı sonucu beraberinde getirmektedir. Hem tarafsız bir arabulucu ile tarafların aralarında iletişim kurması sağlanacak hem de görünen pozisyonlar dışında gerçek ihtiyaç ve menfaatleri ortaya çıkarılacaktır. Bu şekilde taraflar için kazan-kazan ilkesi doğrultusunda ilerleme sağlanacaktır.

Doktorlar için zorunlu olan tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu sorumluluk sigortası (tıbbi malpraktis sigortası) olması doktor hatası nedeniyle meydana gelen zararlardan 2020 yılı itibariyle risk grubuna göre 200.000-800.000 TL arası teminatla sigorta şirketlerinin sorumlulukları bulunmaktadır. Teminatlar ilgili

Doktorlar, hekim mesleki sorumluluk sigortası yaptırmış olması halinde bu limitleri aşan zararlar için uzlaşmaları daha doğru sonuç olacaktır. Bu nedenle bu süreci malpraktis sigortası sigortalayanı olan sigorta şirketinin de katılması daha doğru olacaktır. Aksi halde doktor tarafından arabulucu ile hastaya ödenen tazminatın sigorta şirketinden doktor tarafından talep edilmesi halinde sigorta şirketi bu sürecin bilgisi dışında yürütülmesi müteselsil sorumluluk nedeniyle bu talebi reddedebilir. Bu açıdan doktorlar bu tür durumlarla karşı karşıya kaldıklarında öncelikle hastalarına karşı hemen olumsuz cevap yola gitmek yerine bu durumla ilgili sağlıklı bir iletişim kurulması amacıyla ihtiyari arabuluculuk yoluna başvurulması en doğru doğru yol olacaktır.

Hekimin hastasına olumsuz cevabı ile birlikte hasta dava yoluna başvurup hem hekimler açısından uzun bir dava süreci ile karşı karşıya kalınmış olacaktır. Hem de bu süreçte avukatlık ücretleri, yargılama giderleri, harçları dâhil masraf ve zaman kaybını beraberinde getirecektir.

Hekimin ihtiyari arabuluculuğa başvuru talebi ile birlikte sürece hekimin mesleki sorumluluk sigorta şirketinin de dahil edilmesi ile birlikte doktor hatasına ya da hastane hatasına maruz kalan hasta ile doğru bir iletişim ortamı yaratılacaktır. Arabulucu hakem ya da hakim değildir. Arabulucu, mahkeme hakimi gibi karar vermeye yetkisi yoktur. Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemini yürüten kişidir. Bu nedenle arabulucu sürecinin yürütülmesi tamamen tarafların iradeleri doğrultusundadır. Taraflar istediği zaman bu süreci sona erdirebilir. Sona erdirdiği zamana kadar teklifler, görüşmeler, deliller ileride mahkemelerde ve tahkimde taraflar aksini karar vermedikçe delil olarak kullanılamaz. Yapılan görüşmeler gizlidir, bu nedenle hekim hasta ile doğrudan iletişim kurması sağlanır ve taraflar çözüm bulamazlarsa arabulucu tarafından çözüm önerisi getirilebilir. Fakat bu çözüm önerisini taraflar kabul etmek zorunda değildir. Her iki tarafın kabulü ile bu süreçte anlaşma sağlanıp anlaşma belgesi düzenlenir. Anlaşma belgesi için icra edilebilirlik şerhi alınıp ilam niteliğinde belge olarak icraya konulabilir. Anlaşma belgesinde yer alan hususlarla doktor hatasına maruz kalan hasta tarafından hekime yeniden dava açılamaz. Bu durum hekimin dava ile yeniden karşılaşması için koruyucu bir işlevdir.

Doktor hatası sigortası poliçesi düzenleyen sigorta şirketi, hekim ve hasta tarafından bir anlaşma sağlanırsa uyuşmazlık taraflar açısından kazan-kazan ilkesi çerçevesinde çözüme kavuşmuş olacaktır. Zararın miktarı tam olarak hesaplanması için uzman desteği önemlidir. Bu açıdan iki tür doktor hatası uzmanlığı ön plana çıkmaktadır. Birinci doktor hatası uzmanlığı, meydana gelen zarar ile doktorun eylemi arasındaki illiyet bağının tespiti ve bu tespitteki sonuçların doktor hatası olarak kabul edilip edilmeyeceğidir. Bu tespit alanında uzman branş doktorları ve adli tıp uzmanı tarafından yapılacaktır. Taraflar isterse bu uzmanlık desteği için taraflara yardımcı olunmaktadır. Uzman branş ve adli tıp doktorunun hazırladığı rapor bilimsel görüştür. Tarafları hiçbir şekilde bağlamaz. Taraflar rapordaki hususları kabul edip etmeyeceği arabulucu sürecinin iradi olması nedeniyle serbesttirler. Doktor hatası uzman görüşünün faydası, tarafların gerçekten bir hata olup olmadığı ile ilgili ön görüşe sahip olmaları açısından önem arz etmektedir. Taraflar bu rapora göre anlaşmak isterlerse, ikinci uzmanlık alanı zararın tespitidir. Zarar tespiti, alanında uzman aktüerler tarafından yapılmaktadır. Taraflar talep ederse uzmanlık raporundaki tespitlere göre hastanın zararının maddi yönden miktar tespit edilecektir. Bu raporda tarafları bağlamamaktadır, taraflar istedikleri zaman bu görüşmeyi sona erdirebilirler. Taraflar zarar tespiti için miktar konusunda anlaşmaları halinde bu süreçte risk grubuna göre 200.000-800.000 TL arası sigorta şirketi sorumluluğu bulunmaktadır. Bunun dışındaki zararlar içinde doktorun görevini ifa ettiği hastane ve sağlık kuruluşu ile birlikte hekim sorumludur. Sigorta şirketi limit dahilinde ödemeyi kabul etmesi halinde bakiye zararlar için hekim ile hasta anlaşabilir. Eğer sigorta şirketi anlaşmak isterse hekim istemezse doktor hatası sigorta şirketi ile hastanın limit dahilinde anlaşmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Hasta sadece sigorta şirketini dava açmak isterse sigorta hukukuna ilişkin hükümler Türk Ticaret Kanununda düzenlendiği için ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİ görevlidir. Sadece doktor mesleki sorumluluk sigortasına karşı açılacak davalarda zorunlu arabuluculuğa başvurmak dava şartı olarak şarttır. Bu süreç doktor sigortası şirketi ile hasta arasında yapılacak arabuluculuk görüşmeleri ile çözüme kavuşturulacak ya da anlaşma sağlanmayıp dava açılacaktır.

Doktor sigorta poliçesi düzenleyen sigorta şirketlerinin doktor, hastane ya da diğer sağlık kurum ve kuruluşlarına dava açıp sonuçlanmadan ödeme yapması doktor ile hasta arasındaki güven ve iletişim açısından önemlidir. Hekimlerimizin uzun süren davalarla karşı karşıya kalması mesleki bir takım çekinceleri beraberinde getirecektir. Bu nedenle kötü tıbbi uygulamalar nedeniyle zararlar nedeniyle ödemelerin doktorların sigorta poliçeleri kapsamında sigorta şirketleri tarafından hızlı bir şekilde karşılanması çok önemlidir. Bunun en önemli aracı “ihtiyari arabuluculuktur”. Çözümün kısa olması, uzman desteğinin alınma imkanı olması hem de gizlilik, eşitlik, iradilik gibi hususlar arabuluculuğu daha önemli hale getirmiştir.

Doktor hatası ya da hastane hatası sonucu zarara uğradığını düşünen vatandaşlarımızda ihtiyari arabuluculuğa başvurabilirler. Doktor hatası ihtiyari arabuluculuk yolu ile kısa zamanda doğru iletişim yolu ve müzakere yöntemi ile çözüme kavuşabilir. Bu süreçte hem doktor ile hem de doktorun görevini ifa ettiği hastane ya da özel sağlık kuruluşu ile bağımsız ve tarafsız bir arabulucu ile iletişim yürütülebilir.

İhtiyari arabuluculuk ücretlerine ilişkin 2020 yılı tarifesi ulaşabilirsiniz. Bu tarifeye göre anlaşma olmaması halinde TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARINDA bir saati iki kişinin taraf olması açısından taraf başına 170 TL ,3-5 kişinin taraf olması açısından taraf başına 360 TL’dir. Anlaşma olması halinde taraflar aksini kararlaştırmadıkça eşit olarak arabuluculuk ücreti ödenecektir. Bu miktar anlaşma bedeline göre % 6’dan % 0,5 e kadar olmaktadır. Bu nedenle ihtiyari arabuluculuğa başvurmak herkesin ulaşabileceği ücretler belirlenmiştir. Anlaşma olmadığında arabulucunun taraflara ayırdığı saat başına ücret ödenecektir. Uzun süren davalarda yargılama giderleri, harçları, tarafların avukatlık ücretleri ve zaman değerlendirildiğinde ne kadar avantajlı bir uyuşmazlık çözüm yolu olduğu açıktır.

İHTİYARİ ARABULUCU AVUKAT MAHMUT ALTINEL’e başvurmak isteyen hasta, hekim, hastane ya da diğer özel sağlık kurum ve kuruluşlarından herhangi bir tanesi ayrı ayrı ya da birlikte başvurabilir. Ya da arabuluculuk merkezlerine ayrı ayrı ya da birlikte başvuru yaparak arabulucu olarak seçebilirler.

Arabulucu olarak bize ulaşmak için 0 212 234 52 20 ya da info@altinelhukuk.com adresine mail ile ulaşabilirsiniz.

 

Yorumlar

Yorum Yap