İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Altınel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Adres

Meşrutiyet Mah. Halaskazi Cad. No: 98
Oktay Günaydın Apt. Kat: 3
Şişli, İstanbul

Telefon/Fax

Tel: (+90) 212 234 52 20
Faks: (+90) 212 219 24 17

E-Mail

info@altinelhukuk.com

İŞÇİ VE İŞVEREN ARASINDA YAŞANACAK VE YAŞANAN TÜM UYUŞMAZLIKLARDA MÜVEKKİLERİMİZİN YANINDAYIZ.

Hızla sanayileşen ve üreten bir ülkede, işçi-işveren arasında hukuksal uyuşmazlıkların olması kaçınılmazdır. İş hukuku alanında uzman Avukat ve danışman kadrosuyla hukuk büromuz bireysel ve kurumsal müvekkilere iş hukukunda yaşanan ve yaşanabilecek uyuşmazlıklarda dava, icra ve danışmanlık desteği vermektedir. 

İş Kanunu, Borçlar Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş güvenliği mevzuat hükümleri, Yargıtay içtihatları dahil iş hukukunda güncel gelişmeleri iyi takip etmek gerekmektedir. Özellikle işçi-işveren uyuşmazlıklarında yargıtay içtihatları çok ayrı bir öneme sahiptir. İş kanununun çizdiği genel çerveye yargıtay ihtihatları ile doldurulmuştur. İş Kanunu; iş sözleşmesinin kurulması, iş sözleşmenin devamı ve sona erdirilmesi dahil bir çok kanuni düzenlemeyi içermektedir. İşçiler çoğu zaman iş sözleşmesi düzenlenirken işveren ile müzakere yapma imkanları bulunmamaktadır. Bu nedenle işverenler her ne kadar işveren lehine iş sözleşmesi düzenlemiş olsalar bile iş sözleşmelerinin içeriği "iş kanunu dahil diğer işçiyi koruyan mevzuatlar" ile sınırlıdır. Haftalık çalışma süreleri, fazla çalışma sürelerinin sınırı, haftalık çalışma izni dahil işçinin işyerinde çalışma süreleri iş mevzuatında düzenlenmiştir.

Altınel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, işçinin işveren karşısında korunması için her türlü hukuki yardımı müvekkilere sunmaktayız. İşçi ile işveren arasında iş sözleşmesinin düzenlemesi konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip bulunmaktayız. 

Altınel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, işvereninlerin işçi ile yapacakları iş sözleşmelerinin düzenlenmesi, iç çalışma kurallarının düzenlenmesi dahil tüm sözleşmesel ve hukuksal süreçlerde işverenlere hukuki destek sunmaktayız. İşverinin işçinin haklı olarak iş sözleşmesinin feshetmesi, iş sözleşmesini geçerli nedene dayanarak feshetmesi dahil tüm fesih işlemlerinde işverene hukuksal destek sunmaktayız. İşverenin işçi tarafından açılan davalarda davalı olarak vekilliğini üstlenerek haksız olarak yüksek tazminatlara aleyhe hükmedilmemesi için gerekli hukuksal desteği sunmaktayız. 

Altınel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, işçi sendikaların her türlü hukuksal konuda dava ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Toplu iş sözleşmesinin hazırlanması, toplu iş sözleşmesine dayanarak iş sözleşmelerinin düzenlenmesi, toplu iş sözleşmeleri aykırı davranmak nedeniyle işverene karşı davaların açılması, grev ve lokavt konularında işçilere işçi sendikalarında hukuksal destek sunmaktayız. Sendika temsilci ve yöneticilerinin iş mevzuatından kaynaklanan haklarının korunması hukuksal katkıda bulunmaktayız.

Altınel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, işçilerin sosyal güvenlik kurumu ile karşı karşıya kaldıkları uyuşmazlıklarda hukuki destek sunmaktadır. Geriye yönelik hizmet tespit davalarının açılması, sigorta primlerinin yatırılmaması nedeniye gerekli hukuksal süreçleri yürütmek, emeklilik konusunda gerekli hukuksal desteği sunmak gibi sosyal güvenlik hukukunu ilgilendiren bir çok konuda aktif rol üstlenmekteyiz.

Altınel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, işverenlerin sosyal güvenlik kurumu ile karşı karşıya kaldığı cezalara karşı bu cezaların iptalleri için dava ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

ALTINEL HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ALANINDA;

 • İşveren ile işçi arasında iş sözleşmesinin düzenlenmesi,
 • İşvererin işçiyi haklı veya geçerli sebebe dayanarak iş sözleşmesini feshetmesi,
 • İşçinin işverene karşı açacağı davalarda kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma alacağı (mesai alacağı), fazla süreli çalışma alacağı, asgari geçim indirimi alacağı, hafta tatili, resmi ve dini bayramlarda çalışmadan dolayı alacaklar, yıllık izin alacağı, ücret alacağı dahil tüm alacaklar için talepte bulunmak,
 • İşçinin haklı olarak iş sözleşmesini feshetmesi için noter yoluyla ihtarname gönderilmesi için ihtarname hazırlamak,
 • İşveren için iş sözleşmesinin devamı sırasında iş sözleşmesinden kaynaklanan sorunlarda hukuksal destekte bulunmak,
 • İşçi sendikalarına üyelerinin işverenle karşı karşıya kaldığı hukuksal proplemlerde danışmanlık ve dava desteği sunmak,
 • İş sendikalarının toplu iş sözleşmesi hazırlanması konusunda hukuksal destek sunmak,
 • Toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda işçi ve işveren sendikaları ile işçilere ve işverenlere dava ve danışmanılk hizmeti sunmak,
 • Grev ve lokavt konusunda her türlü hukuksal desteği sunmak,
 • İşçilerin sosyal güvenlik kurumları ile yaşadığı emeklilik, hizmet tespit davası, maaş konularında uyuşmazlıklar ile ilgili dava açmak,
 • Boşanma nedeniyle emeklilik maaşları iptal edilen müvekkilere hukuki destekte bulunmak,
 • İşverenlere sosyal güvenlik kurumu tarafından kesilen haksız cezalara karşı iptal davaları açmak,
 • İşçi ve işveren arasında yaşanan ve yaşanacak tüm uyuşmazlıklarda dava, icra ve danışmanlık destiği sunmak.