TAM KUSURLU SÜRÜCÜ YAKINLARINA VEFAT TAZMİNATI KONUSUNDA 2018 YILI 17. HUKUK DAİRESİNİN KARARI.

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2017/17-1315 KARAR NO : 2017/1239  sayılı kararı ile SİGORTA ŞİRKETLERİ, bu karar nedeniyle tek taraflı trafik kazasında vefat edenlerinin yakınlarına hiç bir şekilde tazminat ödenmeyeceğini ilan ederek tüm başvurulara bu kararı gerekçe göstererek olumsuz cevap vermeye başlamıştı.

Bu hukuksuzluğu sigorta tahkim komisyonunun bazı hakemleri destekleyerek geri dönüşü mümkün olmayan mağduriyetlere neden oldular. 

Sonunda beklenen 17. Hukuk Dairesinin kararı yayımlandı. 

1 Haziran 2015 yılı sonrası düzenlenen poliçelerde 17. hukuk dairesi meydana gelen tek taraflı kazalarda yakınlarına tazminat ödenemez kararı vermişti. (bu karar aslında 24 nisan 2016 yılında yayınmalanan kanun değişikliğini hukuksuz bir şekilde geriye götürmüştür.)

1 Haziran 2015 tarihinden önce düzenlenen trafik sigortası poliçesi kapsamı alanında kalan tam kusurlu sürücünün ve ya işletenin ölümü nedeniyle yakınlarına tazminat ödenmeye devam edilecektir. 

17. Hukuk dairesi, HGK kararını hukuksuz şekilde kullanmaya çalışanlara karşı yerinde bir karar vermiştir. 

Güncel Yargıtay kararını aşağıda sunuyoruz;

17. Hukuk Dairesi         2018/41 E.  ,  2018/4429 K.

  •  


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi 

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hüküm davacılar ve davalılar vekillerince temyiz edilmiş, davacılar vekilince de duruşma talep edilmiş olmakla duruşma için tayin edilen 10.10.2017 Salı günü davacılar vekili Av. ... geldi. Davalılar ve ihbar olunan tarafından gelen olmadı. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davacılar vekili dinlendikten sonra eksiklik nedeniyle iade edilen dosya ikmal edildikten sonra tekrar gelmekle dosya incelendi, gereği düşünüldü. 

-K A R A R-

Davacılar vekili, murisin sürdüğü zorunlu trafik sigortası bulunmayan araç ile davalı ... şirketine zorunlu trafik sigortalı aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında murisin vefat ettiğini, her iki aracın da kusurlu bulunduğunu, müvekkillerinin murisin eşi ve çocukları olup destekten yoksun kaldıkalrını, cenaze ve defin gideri yapıldığını beyanla, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla davacı eş ... için 500,00 TL, çocuklar ... için 500,00 TL, ... için 500,00 TL, ... için 500,00 TL, ... için 500,00 TL, ... için 500,00 TL, Dicle Nur için 500,00 TL, ... için 500,00 TL destekten yoksun 
kalma tazminatı ve 1.000,00 TL cenaze ve defin giderinin kaza tarihinden işleyecek ticari faizi ile davalılardan teminat limitleri dahilinde müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiş, ıslah dilekçesiyle destekten yoksun kalma tazminatı taleplerini davacı eş ... için 202.448,89 TL, çocuklar ... için 608,46 TL, ... için 9.995,54 TL, ... için 3.113,30 TL, ... için 9.592,23 TL, ... için 13.557,00 TL, ... için 26.989,72 TL, ... için 29.025,77 TL’ye yükseltmiştir.
Davalı ... vekili, alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleştiğini, davacıların talep hakkı olmadığını beyanla davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın kabulü ile davacı ... için 202.448,89 TL destekten yoksun kalma tazminatın ve 1.000,00 TL cenaze ve defin gideri, ... için 608,46 TL, ... için 9.995,54 TL, ... için 3.113,30 TL, ... için 9.592,23 TL, ... için 13.557,00 TL, ... için 26.989,72 TL, ... için 29.025,77 TL destekten yoksun kalma tazminatı olmak üzere toplam 296.330,91 TL tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıların poliçe limitleri ile sınırlı olmak üzere davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsil edilerek davacılara verilmesine karar verilmiş; hüküm davacılar vekili, davalı ...Ş. vekili ve davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına, davanın müştereken ve müteselsilen sorumluluk hükümlerine göre açılmış olmasına, dava dilekçesinde talep edilen miktarda cenaze ve defin giderine hükmedilmiş olmasına, kaza tarihinin 6.4.2015 olmasına, davacının ölenin salt mirasçısı sıfatıyla değil, destekten yoksun kalan üçüncü kişi sıfatıyla dava açmasına, ölüm nedeniyle doğrudan davacı üzerinde doğan destekten yoksunluk zararının oluşumundaki kusurun davacıya yansıtılamayacağına; dolayısıyla araç sürücüsünün veya işletenin tam kusurlu olmaları halinde, desteğinden yoksun kalan davacıyı etkilemeyeceğine; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’na göre, aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısı davalı ... şirketi, işletenin üçüncü kişilere verdiği zararları teminat altına aldığına ve olayda işleten veya sürücü tam kusurlu olsalar bile, destekten yoksun kalan davacı da zarar gören üçüncü kişi konumunda bulunduğundan, davalı ... şirketi (somut olayda ...) sorumlu olacağına (HGK'nun 15.6.2011 gün ve 2011/17-142 esas-411 karar, HGK'nun 22.2.2012 gün 2011/17-787 esas 2012/92 karar sayılı, HGK'nun 16.1.2013 gün ve 2012/17-1491 esas,2013/74 karar sayılı, HGK'nun 18.11.2015 gün ve 2014/17-691 Esas- 2015/2626 Karar sayılı ilamları uyarınca) göre, davacılar vekili, davalı ...Ş. vekili ve davalı ... vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 1.480,00 TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak duruşmada vekille temsil olunan davacılara verilmesine, duruşmada vekille temsil olunmayan davalılar yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, aşağıda dökümü yazılı 6,70 TL kalan onama harcının temyiz eden davacılardan alınmasına, aşağıda dökümü yazılı 18.216,36 TL kalan onama harcının temyiz eden davalılar ... ve ...'ndan alınmasına 24.4.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Yorum Yap