26 Nisan 2016 yürürlük tarihli 6704 sayılı kanunun 1 Haziran 2015 tarihine geri yürütülmesi hukuksuzdur.

1 Haziran 2015 tarihinde ZMSS (Trafik Sigortası) yeni genel şartlar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Genel Şartların C.10. ve C.11. maddeleri gereği; 12.08.2003 tarihli ve 25197 sayılı trafik sigortası genel şartları yürürlülükten kaldırılmış olup yeni genel şartlar 1 Haziran 2015 tarihinden sonra düzenlenmiş sözleşmeler için uygulama imkânı bulmuştur.

  • 26 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe giren 14.04.2016 tarihli 6704 sayılı  65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu: “Madde 90 – (Değişik:14/4/2016-6704/3 md.) Zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatlar bu Kanun ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda öngörülen usul ve esaslara tabidir. Söz konusu tazminatlar ve manevi tazminata ilişkin olarak bu Kanun ve genel şartlarda düzenlenmeyen hususlar hakkında 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır” hükmü getirilmiştir.
  • Bu değişiklik ile       trafik sigortası genel şartları, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) kapsamında tazminatlar için kanuni dayanağı oluşturulmuştur.

 

  • 26 Nisan 2016 tarihindeki değişiklikten önce Borçlar Kanunu haksız fiillere ilişkin hükümler öncelikli olarak uygulanması gerekirken “değişiklikten sonra Genel Şartlar ve Karayolları Trafik Kanunu’nda olmayan hükümler için Borçlar Kanunu uygulama” alanı bulacaktır. Bu düzenleme ile Hazine Müsteşarlığı, düzenleyici bir idari işlem olan genel şartlar değişikliği ile tek taraflı olarak düzenleme SİGORTA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN ÖDENECEK BEDENSEL TAZMİNATLARDA değişikliğe gidebilecektir. Sigortaların zorunlu olma amaçlarından bir tanesi güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği yani sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü sosyal devlet olmakla ilişkilidir. Poliçe düzenleme tarihinde genel şartların kapsamı ne olacağı vatandaşın sürekli olarak takip etme imkanı yoktur. Her geçen gün, trafik sigortasının kapsamı daraltılmakta fakat ödenen primler bu daraltma oranında düşmemektedir.

 

  • 26 Nisan 2016 tarihinden önce mahkemeler; öncelikle Karayolları Trafik Kanunu, Borçlar Kanunu uygulaması gerektiği haksız fiillere ilişkin Yargıtay içtihatların günümüze kadar geliştiği bu nedenle Trafik Sigortasında genel şartlarla ilgili değişikliklerin Karayolları Trafik Kanunu, Borçlar Kanunu dahil üst normlara uygun olması zorunlu olduğu, Yargıtay İçtihat Birleştirme Kararları dahil Yargıtay kararlılarının dikkate alması nedeniyle vatandaşlarımız haklarını eksiksiz olarak alma imkanı vardı. Ancak 26 Nisan 2016 tarihinden sonra yapılan değişiklik ve Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları (17. Hukuk Dairesi         2017/3610 E.  ,  2018/4373 K.) ile 1 Haziran 2015 tarihi sonrası düzenlenen poliçelerle ilgili uyuşmazlıklarda “değişiklikten sonra Genel Şartlar ve Karayolları Trafik Kanunu’nda olmayan hükümler için Borçlar Kanunu uygulama” alanı bulacaktır.

 

  • 26 Nisan 2016 tarihli Kanun düzenlemesi ile birlikte Yargıtay düzenlemenin uygulamasını kanunların geçmişe yürümeyeceğine aykırı olarak 1 Haziran 2015 ten sonra düzenlenen poliçelerde 1 Haziran 2015 tarihli Trafik Sigortası genel şartların uygulanması gerektiği ile ilgili içtihat oluşturdu. Birçok devam eden derdest davada düzenlenen maluliyet raporları yeniden düzenlenmek zorunda kaldı, birçok tazminat hesap raporu yeniden raporlanmak zorunda kalmıştır. Vatandaşlarımız geçmişe yürütülen bir kanun ile mağdur olmaktadır.

"Somut olayda, desteğin yolcusu olduğu araç ile seyri sırasında 29.02.2016 tarihinde tek taraflı kazada öldüğü, poliçenin düzenlenme tarihinin de 18.09.2015 tarihi olduğu anlaşılmaktadır. Davalının sorumluluğunun kapsamı ise 01.06.2015 yani davaya konu trafik kazasından önce yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (TrafikSigortası Genel Şartları’na göre belirlenecektir.
Mahkemece alınacak 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe trafik sigortası genel şartlarına öngörülen esaslara göre ve TRH-2010 tablosu esas alınmak suretiyle hesaplama yapılması gerekirken PMF yaşam tablosu esas alınmak suretiyle hazırlanmış olan rapor çerçevesinde hüküm kurulmuştur.
2918 sayılı Karayolları Tarfik Kanununun 90.maddesi 14/4/2016 tarihinde kabul edilen 6704 Sayılı Kanun ile değiştirilmiştir. Buna göre zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatlar bu kanun ve bu kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda öngörülen usul ve esaslara tabidir. Söz konusu tazminatlar ve manevi tazminata ilişkin olarak bu Kanun ve genel şartlarda düzenlenmeyen hususlar hakkında 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır.
Yukarıda anlatılanlar çerçevesinde dava konusu poliçe, 01.06.2015 tarihinden sonra akdedilmiş olduğundan bu genel şartların bu dava konusu kaza sonucu meydana gelen zarar hesaplamasında dikkate alınması gerekmektedir.
Genel şartların 3 nolu ekinde; tazminat hesabında nelerin esas alınması gerektiği düzenlenmiştir. Buna göre PMF yaşam tablosu kullanılmak suretiyle yapılan hesaplamanın hükme esas alınması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir."17. Hukuk Dairesi         2017/3610 E.  ,  2018/4373 K.​

Yorumlar

Yorum Yap