Sigortacının sorumluluk limiti belirlenirken poliçenin düzenlendiği yıl değil, kaza tarihinin olduğu yıl dikkate alınması gerektiği ile ilgili Yargıtay 17. Hukuk Dairesi kararı.

Sigortacının sorumluluk limiti belirlenirken poliçenin düzenlendiği yıl değil, kaza tarihinin olduğu yıl dikkate alınması gerektiği ile ilgili Yargıtay kararı.

Trafik sigortası poliçeleri, başlangıç tarihi itibaren 1 yıl geçerlidir. Örnek: poliçe tarihi: 12 Nisan 2004-12 Nisan 2005 tarihleri arasındaysa kaza 2005 mart ayında meydana gelmişse poliçenin düzenlenme tarihindeki limiti değil kaza tarihindeki limiti dahilinde sigorta şirketinin sorumluluğu bulunmaktadır. Konu ile ilgili 17. Hukuk Dairesinin kararı aşağıda sunulmuştur.

17. Hukuk Dairesi         2017/3370 E.  ,  2017/8807 K.

"İçtihat Metni"

Davacı ... (kendi adına asaleten, ...'a velayeten) ile davalı ...aralarındaki dava hakkında ... 3.Asliye Ticaret Mahkemesinden verilen 25/06/2014 gün ve 2013/103-2014/314 sayılı hükmün Dairenin 07.03.2017 gün ve 2014/19749-2017/2486 sayılı kararı ile onanmasına karar verilmiş olup, süresi içinde davacı ... vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmekle, dosya incelendi, Gereği düşünüldü:


- KARAR -
Davacılar vekili, davalıya zorunlu trafik sigortalı aracı kullanan murisin tek taraflı trafik kazası sonucu vefat ettiğini, murisin müvekkillerinin eşi ve babası olduğunu, müvekkillerinin destekten yoksun kaldığını ileri sürerek bedel artırım dilekçesiyle birlikte davacı ... için 37.060,02 TL, davacı ... için 11.321,15 TL olarak toplam 48.381,17 TL’ye yükseltmiştir.


Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulüne, davacı ... için 29.648,02 TL ve davacı ... için 9.056,93 TL olmak üzere toplam 38.704,95 TL'nin davalıdan alınarak, davacıya verilmesine, hükmedilen alacağa 18/01/2013 tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmasına, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiş; hüküm davacılar vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairece yerel mahkeme kararının onanmasına karar verilmiş süresi içerisinde davacı vekili tarafından davalı şirketin kaza tarihi itibarı ile 50.000 TL teminat limiti ile sorumlu olduğunu ileri sürülerek Daire kararının düzeltilmesi istenilmiştir.
Dava, davacıların murisinin ölümü nedeni ile 6098 sayılı TBK m. 53 gereğince destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir. 


Mahkemece davalı sigortacının sorumluluk limitini belirlerken poliçenin düzenlendiği 2004 yılı teminat limitini esas almıştır. Oysa 31.12.2003 tarih ile 25333 sayılı ve 24.12.2004 tarih ile 25680 sayılı resmi gazetelerde yayınlanarak yürürlüğe giren “ Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası tarife ve talimatının” B.1. maddeleri gereği, “Bu tarife ve talimatın yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak sigorta sözleşmeleri, zorunlu mali mesuliyet sigortası yeni teminat ve primleri üzerinden yapılır

.Ancak sözleşme süresi içinde Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıkça teminat tutarı artırıldığı takdirde, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve ek prim alınmaksızın, artırılan teminat tutarı bu sözleşmeler içinde geçerli olur. Bu Tarife ve Talimat ile belirlenen teminat tutarları yürürlükteki bütün sigorta sözleşmelerine herhangi bir ek prim alınmaksızın uygulanır.Sigorta şirketleri, düzenledikleri poliçelerin ön yüzüne "Sözleşme süresi içinde Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından teminat tutarları artırıldığı takdirde, bu poliçede yazılı teminat tutarları, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve ek prim alınmaksızın yeni teminat tutarları üzerinden geçerli olur." ibaresini yazmak zorundadır.

Zeyilname yapılmaksızın poliçelerin yeni teminat limitlerinden geçerli olacağına dair tarife ve talimatname 01.01.2004 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş dava konusu trafik kazası ise 29.06.2005 tarihinde meydana gelmiş olduğundan ... plakalı araca ait ...tarafından tanzim edilen 13.12.2004-2005 tarihleri arasını kapsayan poliçe teminat limitleri maddi hasar için 5.000 YTL'ye, sakatlanma için 50.000 TL ye kendiliğinden ek prim ödemeye gerek kalmaksızın yükseldiği için davalı kaza tarihinde geçerli olan 50.000 TL. teminat tutarından sorumlu tutulması gerekirken yazılı olduğu şekilde davalının poliçede yazılı limitten sorumlu tutulması doğru görülmemiştir.


SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin karar düzeltme isteminin açıklanan nedenlerle kabulü ile Dairemizin 07.03.2017 tarih, 2014/19749 esas, 2017/2486 Karar sayılı onama ilamının kaldırılarak hükmün BOZULMASINA, temyiz peşin ve tashihi karar peşin harçlarının karar düzeltme isteyen davacı ...'a geri verilmesine 09/10/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Yorum Yap