1 HAZİRAN 2015 TARİHLİ YENİ GENEL ŞARTLARA DAYANAK OLAN 26 NİSAN 2016 YÜRÜRLÜK TARİHLİ KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİN ANAYASA AYKIRILIĞI NEDENİYLE ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULDU.

  • Davacı vekili olduğumuz uyuşmazlıkta, 1 HAZİRAN 2015 TARİHLİ ZMSS TRAFİK SİGORTASI GENEL ŞARTLAR GÖRE BEDENSEL TAZMİNAT ÖDENMESİNE DAYANAK OLAN 6704    Kabul Tarihi: 14/4/2016 ile 26 Nisan 2016  günü yürürlüğe giren 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda değişikliklerin T.C. Anayasa’sına aykırılığı ile ilgili Antalya Bölge Adliye Hukuk Mahkemesi derdest uyuşmazlıkta bekletici mesele yaparak  Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapmıştır.

 

  • 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6704    Kabul Tarihi: 14/4/2016 ile 26 Nisan 2016 SALI günü yürürlüğe girerek 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklikler meydana gelmiştir. Müvekkil adına açmış olduğumuz bir davada müvekkilin % 70 den fazla hak kaybına neden olması nedeniyle konu dosyayı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesine taşıyıp istinaf etmiştik. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi “Dairemizin 2018/1246 esas sayılı dava dosyasına konu uyuşmazlığa uygulanması gereken 6704 sayılı Yasa ile değişik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 90 ve 92.maddelerinin kısmen Anayasaya  aykırı olduğu ve iptal edilmesi gerektiği düşünüldüğünden, Anayasanın 152. maddesi ve  6216 sayılı  Kanun’un 40. maddesi gereği” dosyayı Anayasa aykırılık nedeniyle Anayasa Mahkemesine başvurunun bekletici mesele yapılmak kaydıyla göndermiştir. Bu karar ile K.T.K. 90. Ve 92. Maddelerinin en temel hakların bile özüne dokunarak aykırılık içerdiği iddiamız için bir başlangıç olmuştur. Bir bürokratın imzası ile sürekli değişecek düzenleyici işlem olan genel şartları ile vatandaşın en temel hakkı olan haklar yok edilemez. Kişinin sağlıklı yaşaması için gerekli olan tazminatlar, vatandaşlarımızdan zorunlu ZMSS (Trafik Sigortası) kapsamında tazminat hukuku genel ilkeleri ile bağdaşmayan hesaplama ve maluliyet tespit yöntemleri ile azaltılması hukuka uygun değildir. Ülkemizde tazminat hukuku ilkeleri, yıllardır süren uyuşmazlıklar ile geliştirilmiş yargısal içtihatlar ile güçlendirilmiştir. Fakat bu ilkeler yok sayarak, kişinin yaşının ve mesleğinin dikkate alınmadığı bir maluliyet tespiti yapılması, ülkenin kazanç  emsal meslek yerine herkesi standart asgari ücret gelirine mahkum eden bir  sisteme geçilmesi vatandaşlarımızı ciddi anlamda mağdur etmektedir.

 

6704 sayılı değişiklik ile 2918 kanunda meydana gelen değişiklikler :

 

MADDE 3 – 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 90 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 90- Zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatlar bu Kanun ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda öngörülen usul ve esaslara tabidir. Söz konusu tazminatlar ve manevi tazminata ilişkin olarak bu Kanun ve genel şartlarda düzenlenmeyen hususlar hakkında 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır.”

 

MADDE 4 – 2918 sayılı Kanunun 92 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“g) Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri,

h) İlgililerin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri,

i) Bu Kanun çerçevesinde hazırlanan zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları ve ekleri ile tanımlanan teminat içeriği dışında kalan talepler.”

MADDE 5 – 2918 sayılı Kanunun 97 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 97- Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir.”

MADDE 6 – 2918 sayılı Kanunun 99 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kaza veya zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu” ibaresi “zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarıyla belirlenen belgeleri” şeklinde değiştirilmiştir.

 

 

 

 

 

T.C.

ANTALYA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

DÖRDÜNCÜ HUKUK DAİRESİ                                                                     

 

ESAS NO  : 2019/355 Esas

DAVACI    : …………..

VEKİLLERİ         :………………………

DAVALI    : ….SİGORTA ŞİRKETİ -

VEKİLLERİ         :…………

DAVA       : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ   : 25/02/2019

ARA KARAR TARİHİ : 20/09/2019

Trafik kazası sonucu uğranılan zararın tazmini istemiyle Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2016/265 esas sayılı dosyasında ikame edilen tazminat davasının yargılaması neticesinde verilen 26/11/2018 tarih ve 2018/813 karar sayılı hükmün davacı  vekilince istinaf edilmesi üzerine, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu gereği görüşülüp düşünüldü;

1-Dairemizin 2018/1246 esas sayılı dava dosyasına konu uyuşmazlığa uygulanması gereken 6704 sayılı Yasa ile değişik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 90 ve 92.maddelerinin kısmen Anayasaya  aykırı olduğu ve iptal edilmesi gerektiği düşünüldüğünden, Anayasanın 152. maddesi ve  6216 sayılı  Kanun’un 40. maddesi gereği, başvuru kararının aslı, başvuru kararına ilişkin tutanağın onaylı örneği, dava dilekçesi ile dosyanın ilgili bölümlerinin onaylı örnekleri dizi listesine bağlanarak Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na gönderilmiştir.

2-Anayasanın 152'ini, 6216 syılı Yasanın 40/5'inci ve 41/2'inci maddeleri gereğince  itiraz yoluna başvurulan itiraz konusu kuralın eldeki dava dosyasında da uygulanması gerektiğinden, yapılmış olan itiraz başvurusu hakkında Anayasa Mahkemesince karar verilinceye ya da taktiren belli bir müddet işin esası hakkında karar verilmek üzere dosyanın bekletilmesine karar verilmesi gerekir.

Sonuç:

Dairemizin 2018/1246 esas sayılı dosyasında davaya konu uyuşmazlığa uygulanması gereken kanun maddesinin Anayasaya aykırı olduğundan bahisle yapılan iptal başvurusu hakkında  Anayasa Mahkemesince karar verilinceye kadar ya da bir süre işin esası hakkında karar verilmek üzere dosyanın beklenmesine 20/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

Yorumlar

Yorum Yap