Yetiştirme gideri yargıtay kararı. (asgari ücret üzerinden hesaplanan % 7,5 yetiştirme gideri fazla)

Ayrıca somut olayda; davacılar 2 aylık kızları ...'ı kaybetmişlerdir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda anne babasının asgari ücret üzerinden %7,5'ar yetiştirme gideri yapacağı kabul edilerek hesaplama yapılmış ise de; bu oran Dairemiz uygulamalarına göre fazla olup, mahkemece, tarafların ekonomik ve sosyal durumları da dikkate alınarak daha uygun oranda indirim yapılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ:Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacılar lehine BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 09.10.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

Yorumlar

Yorum Yap