Trafik kazası tedavi giderlerinin SGK karşılamadığı kısmından sigorta şirketleri sorumluluğundadır.

25/02/2011 tarihinde yürürlüğü giren ve 2918 sayılı yasanın 98.maddesinde değişiklik yapan 6111 sayılı Yasanın 59. maddesinde, “trafik kazaları nedeniyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer resmi ve özel sağlık kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedellerinin kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın "Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı" ve  geçici 1.maddesi ile de "Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı kabul edilmiştir. 

SGK'nın karşılamadığı tedavi giderleri ne olacaktır?

Sigorta şirketleri, tedavi giderlerinden SGK'nın sorumlu olması nedeniyle başvuruları poliçe kapsamında olmadığı için red etmektedir. Öncelikle hangi tedavi giderlerinin karşılanıp karşılanmadığının tespiti gerekmektedir. Bununla ilgili olarak, bu konuda uzman görüşü alındıktan sonra davanın bu rapor doğrultusunda açılması önem arz etmektedir. Aksi halde, trafik sigortası poliçesi düzenleyen sigorta şirketlerine açılan davalar red olabilmektedir.Bu nedenle vekalet ve yargılama gideri ile mağdurlar karşı karşıya kalabilmektedir.

SGK karşılamadığı tedavi giderleri tespiti yapıldıktan sonra açılan davalar mahkemelerce kabul edilmektedir. Trafik kazası nedeniyle yapılan tedavi giderleri için fatura alınmalıdır. Fatura alınmayan fakat olağan olduğu yol vs. gibi tespit edilecek giderlerinde karşılanması durumu bulunmaktadır. 

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi bu konuda açıkça "sgk'nın ödemediği giderler tespit edilmeli, ve bu tespit edilen tedavi giderlerinden sigorta şirketi sorumluluğunda" özetleyebiliriz. Direkt olarak tedavi giderleri sgk kapsamındadır diye davaların red olmaması gerekir. 

Bu hususla ilgili güncel yargıtay kararları aşağıda sunulmuştur. 

25/02/2011 tarihinde yürürlüğü giren ve 2918 sayılı yasanın 98.maddesinde değişiklik yapan 6111 sayılı Yasanın 59. maddesinde, “trafik kazaları nedeniyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer resmi ve özel sağlık kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedellerinin kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın "Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı" ve Yasanın geçici 1.maddesi 
ile de "Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı, sözkonusu sağlık hizmet bedelleri için bu Kanunun 59 uncu maddesine göre belirlenen tutarın %20'sinden fazla olmamak üzere belirlenecek tutarın üç yıl süreyle ayrıca aktarılmasıyla anılan dönem için ilgili sigorta şirketleri ve Güvence Hesabının yükümlülüklerinin sona ereceği" öngörülmüştür.

Yukarıda açıklanan yasal düzenlemelere göre, 2918 sayılı Yasanın 98. maddesinde belirtilen tedavi giderleri yönünden sorumluluk "Sosyal Güvenlik Kurumu'na" geçtiğinden eldeki davada yasal hasım "Sosyal Güvenlik Kurumu" olması gerekir. Nitekim eldeki davada Sosyal Güvenlik Kurumu da taraf olarak gösterilmiş onun yönünden dava tefrik edilmiştir.


Buna göre, 6111 Sayılı Yasa uyarınca yasa kapsamında kalan dava ve temyiz konusu “tedavi giderine” yönelik talebe ilişkin olarak mahkemece, "Sosyal Güvenlik Kurumu" davada tarafken tefrik edilmiş olmasına göre, tarafların bu tedavi giderlerine yönelik delillerinin toplanması, davacı tarafından talep edilen tedavi giderlerinden 2918 sayılı Yasanın 98. maddesi kapsam dışında ve Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumluluğu dışında olanların belirlenerek bu tedavi giderlerinden hükmü temyiz eden davalı işleten ...’nin sorumlu tutulması gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş ve hükmün bu davalı yararına bozulması gerekmiştir. 17. Hukuk Dairesi         2016/15768 E.  ,  2017/259 K.

Bu anlamda yukarıda açıklanan hukuki nedenlerle niteliği itibariyle dava konusu alac... b...ımından Sosyal Güvenlik Kurumu sorumlu olup, Sosyal Güvenlik Kurumunun ve trafik sigortacısının sorumluluğunda kalan tedavi giderlerinin belirlenerek davalının sorumluluğuna karar verilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sorumluluğundan kalan tedavi giderleri yönünden talebin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.17. Hukuk Dairesi         2016/9020 E.  ,  2017/1275 K.

Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda, maddi tazminat talebine ilişkin davanın kabulü ile; tedavi giderlerine ilişkin 340,17 TL alacağın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte SGK'dan alınarak davacıya verilmesine

17. Hukuk Dairesi         2016/8564 E.  ,  2017/7886 K

Hükme esas alınan raporda ise 1.426,00 TL faturalı, 4.000,00 TL faturasız tedavi gideri olduğu belirtilmesine karşın bu kalemlerin nelerden oluştuğu hususunda herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
Bu durumda mahkemece, davacıya ait tüm tedavi belgeleri getirtilerek davacı tarafından talep edilen tedavi giderlerinden, uzman doktor bilirkişiden ayrıntılı, gerekçeli ve denetime açık rapor alınarak 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 98. maddesi kapsamında kalanların ve ....'nun sorumluluğuna esas olanların belirlenmesi, yasa kapsamı dışında kalan tedavi giderleri var ise davalı ... şirketinin bu giderlerden sorumluluğunun değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile karar verilmesi doğru görülmemiştir. 17. Hukuk Dairesi         2016/8233 E.  ,  2016/7686 K

Mahkemece, toplanan delillere ve tüm dosya kapsamına göre, her ne kadar SGK davaya dahil edilmiş ise de hem sigorta şirketinin zmms değil sağlık( can) sigortası olması hem de davanın itirazın iptali davası olması ve takipte de SGK'nın davalı olmaması nedeniyle dahili davalı yapılan SGK ya yönelik davanın usulden reddine; diğer davalı yönünden ise olay tarihinde tam kusurlu olarak davacının yaralanmasına sebebiyet veren davalının can sağlığı sigortasına dayalı olarak davacı sigorta şirketinin ödemiş olduğu tedavi giderlerini ödemekle yükümlü olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, davalının ... 1. İcra müdürlüğünün 2005/1829 esas sayılı dosyasına asıl alacağa yapılan itirazın ve işlemiş faizin 2.404,84 TL sine yapılan itirazın iptaline, takibe bu miktarlar üzerinden devamına karar verilmiş; hüküm davacı sigorta şirketi vekili ile davalı ... vekilince temyiz edilmiştir.17. Hukuk Dairesi         2016/6068 E.  ,  2016/8342 K.

Bu durumda mahkemece, "..."nun davaya dahil edilmesi, tarafların delillerinin toplanması, davacı tarafından talep edilen tedavi giderlerinden 2918 sayılı Yasanın 98.maddesi kapsamında kalanların ve ... sorumluluğuna esas olanların belirlenmesi için uzman doktor bilirkişiden ayrıntılı, gerekçeli ve denetime açık rapor alınması, 2918 Sayılı Yasanın 98 maddesi kapsamında kalan tedavi giderleri yönünden ...., yasa kapsamı dışında kalan giderlerden ise davalı sigorta şirketinin sorumlu tutulması gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir. 17. Hukuk Dairesi         2016/4667 E.  ,  2016/9200 K.

6111 Sayılı Yasa kapsamında kalan dava ve temyiz konusu “tedavi giderine” yönelik talebe ilişkin olarak mahkemece, "Sosyal Güvenlik Kurumu"nun davaya dahil edilmesi, tarafların bu yöndeki delillerinin toplanması, davacı tarafından talep edilen tedavi giderlerinden 2918 sayılı Yasanın 98.maddesi kapsamında kalanların ve Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumluluğuna esas olanların belirlenmesi, 2918 Sayılı Yasanın 98 maddesi kapsamında kalan tedavi giderleri yönünden Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, yasa kapsamı dışında kalan giderlerden ise davalı sigorta şirketinin sorumlu tutulması gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması da doğru görülmemiştir. 17. Hukuk Dairesi         2016/4290 E.  ,  2016/4428 K.

 

 

 

Yorumlar

Yorum Yap