İşveren sigortası, işveren mali sorumluluk sigortası nedir? İşveren mesuliyet sigortası kapsamı nedir?

İŞVEREN SİGORTASI, İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

İstanbul’da faaliyet gösteren ALTINEL HUKUK BÜROSU, iş kazaları konusunda işçi avukatlığı, ya da işveren avukatlığı hizmeti vermektedir.

      İşverenler şirketlerinde meydana gelebilecek iş kazalarında işçilerinin uğrayacağı zararlara karşı sigorta yaptırması, şirketin ekonomik geleceği açısından çok önemlidir.

         Ne yazık ki, işveren mesuliyet sigortasına işverenler pek önem vermemektedir. Bunun altında yatan bir çok sebep bulunmaktadır. İşverenlerin mali sorumluluk sigortası poliçesi düzenlemek için sigorta şirketlerine ödeyeceği primlerin ekonomik yük olacağını düşünmesi en başta sebeplerden bir tanesidir. Şirketlerinin iş kazası sonucu açılacak bir davada karşılaşacağı ekonomik yük bu primlerin yanında kat kat fazladır. Sigorta şirketleri de, riski yüksek olan işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda eksikleri bulunan işverenlere karşı yüksek prim tutarları çıkartmaktadır. Daha riski az olan alanlarda poliçe düzenlemeyi tercih etmektedirler.

      Sigorta avukatı, işçilerin işverenlere karşı açmış olduğu davalarda işçi ya da işveren vekili olarak dava sürecinde vekil olduğu tarafın haklarını en iyi şekilde korumayı amaçlamalıdır. İstanbul sigorta avukatı konusunda uzman olan hukuk büroları tercih edilmelidir. Sigorta davaları, bilgi ve deneyim isteyen davalardır.

        İşveren sigortası, işveren mali sorumluluk sigortası, işveren mesuliyet sigortası adını nasıl söylersek söyleyelim bu sigorta türü hem işverenler için hem de işçilerin için ekonomik gelecek vaat etmektedir.

İşverenlerin avukatlara en çok sorduğu sorular:

İşveren sorumluluk sigortası nedir?

İşveren sorumluluk sigortası kapsamı nedir?

İşveren sorumluluk sigortası fiyatı nedir?

İşveren sorumluluk sigortası zorunlu mu?

İşveren sorumluluk sigortası rücu edilebilir mi?

İşveren sorumluluk sigortası taşeronlar yaptırmalı mı?

A-İşveren sorumluluk sigortası nedir?

               İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucu, işverene düşecek hukuki sorumluluk kapsamında işverene iş sözleşmesi ile bağlı çalışan ve SGK’ya tabi işçiler ve bu işçilerin hak sahipleri tarafından işverenden talep edecekleri SGK’nın sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki (SGK sağladığı yardımlar İŞ KAZASI SONUCU GEÇİCİ İŞ GÖRMEZLİK ÖDEMESİ, İŞ KAZASI SONUCU, İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖRMEZLİK GELİRİ, İŞ KAZASI ÖLÜM GELİRİ VD.) tazminat talepleri ile SGK tarafından işverene karşı iş kazası nedeniyle yönelteceği rücu davaları (işçilere ödenen yardımların, maaşların ödemelerin işverenden geri talep edilmesi) ile talep edecekleri tazminatları poliçe limitine kadar ödeyen bir sorumluluk sigortasıdır. 3. Kişilere karşı verilen zararlar ve şirkette meydana gelen maddi zararlar için ayrı sigorta poliçeleri yaptırmak gerekir. Bu poliçe sadece şirket çalışanlarına karşı sorumlulukları teminat altına almaktadır.

Tanıma göre;

1-İşçilerin ve yakınların SGK yaptığı ödemeler dışında talep edecekleri tazminat talepleri,

2-SGK’nın işçilere ödeyip sonradan işverenlerden talep edecekleri rücu tazminat taleplerini kapsamaktadır.

 

B-İşveren sorumluluk sigortası kapsamı nedir?

1-İş kazası sonucu yaralanmalar nedeniyle işçinin SGK ödemeleri dışında talep edebileceği maddi tazminat talepleri (sürekli iş görmezlik tazminatı, bakıcı tazminatı, tedavi giderleri tazminatı)

2-İş kazası sonucu vefat nedeniyle işçinin yakınlarının talep edebileceği maddi tazminat talepleri (destekten yoksun kalma tazminatı, cenaze ve definle ilgili giderler)

3-SGK’ın iş kazası nedeniyle işçiye ve yakınlarına ödemiş olduğu yardımları, işverenin işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına işveren tarafından aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse işverene rücu edebilir. SGK rücu davası nedeniyle ödemeleri teminat kapsamına alınmıştır.

4-İş kazası sonucu manevi tazminat talepleri (sözleşmeye ek ile kapsama alınabilir, aksi halde poliçe kapsamında değildir.)

5-Meslek hastalıklarında işveren sorumluluğu nedeniyle işverenin işçiye ödeyeceği tazminatlar (sözleşmeye ek ile kapsama alınabilir, aksi halde poliçe kapsamında değildir.)

6- İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen iş kazaları kapsamamaktadır. (aksine sözleşmeye yapılarak işverenin bu riski sigortaya dahil edilebilir.)

7- İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen  zamanlarda olan iş kazaları sonucu meydana gelen zararlar (aksine sözleşme yapılarak işverenin bu riski sigortaya dahil edilebilir, aksi halde poliçe kapsamında değildir.) 

8-Türkiye Cumhuriyeti dışında meydana gelen iş kazaları sonucu işçinin ve yakınlarının tazminat talepleri (aksine sözleşme yapılarak işverenin bu riski sigortaya dahil edilebilir, aksi halde poliçe kapsamında değildir.)

Aksine sözleşme ile de teminata dahil olmayacak zararlar bulunmaktadır, bu tür talepler işveren sorumluluk sigortasına dahil edilemez. Dahil olmayacak riskler aşağıda sunulmuştur.

-Kasden veya bilerek sebebiyet verilen olaylar sonucu doğacak zarar ve ziyan talepleri,(işçiyi iş yerinde kasten yaralamak gibi)

-Bir sözleşmenin yerine getirilmesi veyahut hususi bir anlaşmaya dayanıp, sigortalının kanuni sorumluluk ölçüsünü aşan talepler, (iş sözleşmesi kaynaklı maaş, mesai alacağı vs. gibi talepler)

-Harp, her türlü harp olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (harp ilan edilmiş olsun, olmasın) iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler sebebiyle meydana gelen bütün ziya ve hasarlar, 

-İşverenin iştigal konusu dışında kalmak şartı ile, herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden husule gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyoaktivite bulaşmalarının ve işverenin iştigal konusu içinde olsun veya olmasın bunların getirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım ''fission'' olayını kapsayacaktır. 

-3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydan gelen zararlar. 

 

C- İşveren sorumluluk sigortası fiyatı nedir?

             İşveren sorumluluk sigortası primleri, işveren ve sigortacı şirket tarafından yapılacak müzakere ve anlaşma sonucu ortaya çıkacaktır. Primler belirlenirken şirketin risk durumu, büyüklüğü, faaliyet alanı, çalışan sayısı, iş güvenliği hususları gibi bir çok husus önemlidir. Bu nedenle profesyonel aracılardan ve sigorta şirketlerinden yardım almak gerekmektedir. Hangi risklerin kapsam alanına alınması gerektiği ile ilgili sigorta hukukunda uzman avukatlarımız ayrıca hukuki destek vermektedir. Poliçe teminat limitleri belirlenirken şirketin ileride karşılaşılacak tazminat talepleri öngörülmelidir. Böylece şirketler mali yükten kurtarılmış olmaktadır.

 

D- İşveren sorumluluk sigortası zorunlu mu?

                 Bu sigorta zorunlu sigorta kapsamında bulunmamaktadır. Ülkemizde meydana gelen iş kazaları dikkate alındığında zorunluluk olmaması işçilerin yüklü tazminat taleplerinin ifa edilememesine sebep olmaktadır. Şirketler bu yükten kurtulmak için bir çok hukuki yollara başvurmaktadır. Bu nedenle asgari düzeyde teminatlar belirlenerek bu işveren sigortasının belirli ölçekteki şirketler için zorunlu olması gerekmektedir. Bir çok şirket, taşeron iş yaptığı başka şirketlere iş verirken bu zorunluluğu sözleşmesel olarak koymaktadır. Ayrıca kamu ihalelerinde bu zorunluluğun olduğu ihale şartları mevcuttur.

 

E- İşveren sorumluluk sigortası rücu edilebilir mi?

              İşveren sorumluluk sigortası kapsamında yapılan ödemeler 3. Kişilerin sorumluluğu varsa sigorta şirketleri rücu edebilir. SGK’ın rücu taleplerini teminat altına aldığından işçiye ödenen tazminatlar tekrar işverenden rücu edilmez. Tabi ki burada sigorta poliçesi içeriği önemlidir. İşvereni korumak için yapılan bir sorumluluk sigortasıdır.

 

F- İşveren sorumluluk sigortası taşeronlar yaptırmalı mı?

            Taşeron şirketler, asıl işverenleri sözleşme ile kendilerine devredilen işlerini yapmaktadır. Bu nedenle asıl işverenler, taşeron firmaların işçilerinin uğradığı zararlardan kurtulmak için taşeron firmalara bu zorunluluğu getirebilir. Büyük ölçekli işletmeler, daha az işçi sağlığı ve güvenliği önlemi alan alt işverenlere karşı sigorta zorunluluğu getirebilirler. Aksi halde alt işveren ile birlikte asıl işverenlerde meydana gelen iş kazalarından sorumlu olacaktır.

 

 

Yorumlar

Yorum Yap